SVA

 

Všeobecné informácie

Všetci opatrovatelia ako samostatne zárobkovo činné osoby sú v Rakúsku zaradení do povinného sociálneho poistenia a sú povinní odvádzať odvody pre správcu tohto poistenia. Správcom tohto poistenia je Sociálna poisťovňa živnostenského podnikania (Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft - SVA).

 

Čo  je zahrnuté v sociálnom poistení:


 • 1. dôchodkové poistenie - Pensionsversicherung - PV (podľa rakúskeho zákona o živnostenskom sociálnom poistení (GSWG - Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz)
 • 2. zdravotné poistenie - Krankenversicherung   - KV ( podľa GSWG)
 • 3. úrazové poistenie - Umfallversicherung - UF (podľa ASWG)
 • 4. dôchodkové zabezpečenie SZČO -  Selbständigenvorsorge - SV (SZČO - Samostatne zárobkovo činné osoby)

 

Vznik poistenia

Poistenie vzniká dňom ohlásenia živnosti. Stačí jeden deň poistenia v mesiaci a odvody sa za uvedený mesiac platia v plnej výške. SVA je o vzniku poistenia nového poistenca upovedomená živnostenským úradom okamžite po otvorení živnosti. Nie je potrebné osobitné prihlásenie do SVA.

 

Výnimky z poistenia

Existujú dve výnimky:

 

 • 1. Výnimka z poistenia pri pozastavení živnosti - zahŕňa dôchodkové, zdravotné, úrazové poistenie a dôchodkové poistenie SZČO.V prípade pozastavenia živnosti sa poistné neodvádza. Pozastavenie živnosti sa oznamuje príslušnej hospodárskej komore. Tá automaticky oznamuje pozastavenie živnosti na SVA.


 • 2. Výnimka z poistenia pri tzv. ,,nevýznamných príjmoch" - zahŕňa dôchodkové a zdravotné poistenie a dôchodkové zabezpečenie SZČO. Nezahŕňa úrazové poistenie. O výnimku je možné požiadať SVA pri nízkych príjmoch, ak za posledných 60 kalendárnych mesiacov existovalo povinné poistenie nie viac ako 12 mesiacov, ročný čistý obrat nepresiahne 30.000 EUR a príjmy v jednom roku nepresiahli výšku 4.488,24€. Ak sociálna poisťovňa (SVA) zistí, že príjem presiahol stanovenú hranicu za uplynulé daňové obdobie, ušlé poistné potom vymáha spätne.


  POZOR!!! Pri platnosti alebo uplatnení si výnimiek z povinného poistenia, nemá poistenec nárok ani na dávky vyplývajúce z tohto poistenia t.z.,že všetky úkony spojené zo zdravotným ošetrením si poistenec hradí sám a nemôže uplatniť ani zápočet  rokov do dôchodku.

   

  Quelle: https://www.opatrovanie-rakusko.sk/opatrovanie-rakusko/19-Rodinne-pridavky-a-ine-davky/9-Davka-v-materstve-Wochengeld