Rodinne pridavky v Rakusku..

Rodinné prídavky sú vyplácané daňovým úradom, výška dávok závisí od veku dieťaťa. Ak dieťa dosiahne vek 18 rokov, vyplácanie prídavku závisí od príjmu dieťaťa, maxim.je vyplácaný do 27. roku veku dieťaťa.

...

 Rodinná dávka sa vypláca len na písomnú žiadosť a vypláca sa každé dva mesiace.

 

V prípade, že pracujete  v Rakúsku a vaša rodina žije na Slovensku, potrebné informácie ohľadom poberania rodinných dávok vám poskytnú na Oddelení štátnych dávok (koordinátor rodinných dávok pre migrujúcich občanov v rámci EÚ) na príslušnom ÚPSVaR. Po zadaní doplňujúcich otázok vám zodpovedia, či máte nárok na výplatu štátnych dávok v SR alebo či vám vzniká nárok na vyrovnávaciu dávku v krajine EÚ.

Podmienky na priznanie nároku na rodinné prídavky v Rakúsku upravuje  zákon o rodinných vyrovnávajúcich príspevkoch – Familienlastenausgleichgesetz  376/1967.

Nárok na priznanie rodinných dávok  sa posudzuje podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (zmenené a doplnené o NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 988/2009) a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (ES) č. 883/2004.

Toto nariadenie vstúpilo do platnosti 1.5.2010 a nahradilo staré Nariadenie Rady (ES) č. 1408/71 a jeho vykonávacie nariadenie 574/1972. Prípady posúdené ešte podľa starého nariadenia ostávajú v platnosti(max. však po dobu 10 rokov), pričom ak dôjde k prehodnocovaniu uplatnenia si nároku  poberania dávok v rámci týchto nariadení, bude sa brať do úvahy nové nariadenie. Platnosť starého nariadenia sa končí v roku 2020.

Keďže nárok na priznanie rodinných dávok sa spravidla prehodnocuje každý rok, všetky prípady sa už posudzujú podľa nového nariadenia.

 

 

Podľa miesta výkonu práce v Rakúsku vás upriamia na príslušný daňový úrad (Finanzamt), kde sa vybavujú prídavky na dieťa.

Zároveň vás usmernia približne aké doklady budete potrebovať, vrátane overených prekladov. Vo všeobecnosti sa vyžadujú podklady zo zamestnania toho z manželov, ktorý pracuje v zahraničí (pracovnú zmluvu, občiansky preukaz – kópia), potvrdenie druhého z manželov o príjme v SR, tiež kópia občianskeho preukazu, rodný list dieťaťa/ detí.

Na webovej stránke rakúskeho ministerstva (https://www.bmsg.gv.at/, https://www.bmf.gv.at/) nájdete príslušné E-formuláre (E411, E401), ako aj komentáre typu kto má nárok a čo k tomu potrebuje, vrátane príslušnej výšky prídavku na dieťa:

 

 

  Konkretnu sumu pridavku si pozrite na stranke :

 

https://www.eures.sk/materstvo-a-rodinne-davky-485-1.html

Ktory stat je povinny vyplacat rodinne pridavky?

Rakusko alebo Slovensko?

11.08.2011 12:09
1. V prípade ževznikne nárok na rodinné dávky v dvoch a viacerých členských štátoch sa určí poradie prednosti t.z. v akom rozsahu bude ten ktorý štát rodinné dávky vyplácať. Prednost sa určuje podľa: nároku na základe buď živnostenskej, alebo závislej...

Nárok na rodinné dávky v dvoch štátoch

Nárok v oboch štatoch

11.08.2011 12:12
V prípade  nárokov na rodinné dávky v dvoch členských štátoch sa určí podľa odseku 1. prednostné právo štátu, ktorý bude rodinné dávky vyplácať a to až do výšky, podľa zákonov platných v danom členskom štáte. Druhý členský štát poskytne v prípade potreby rozdielový...

Rodinne pridavky v Rakusku..

postup pri vybavovani rodinnych pridavkov v Rakusku..

11.08.2011 12:29
Rozvedené matky z deťmi – samo živiteľky: Po otvorení živnosti v Rakúsku im automaticky zaniká nárok na poberanie rodinných prídavkov na Slovensku  a o rodinné prídavky si musia požiadať v Rakúsku.  Najrýchlejšou  cestou ako získať rodinné prídavky...

Dôležité body zo zákona o rodinných vyrovnávajúcich príspevkoch-Familienlastenausgleichgesetz 376/1967:

11.08.2011 12:15
Podľa príslušnosti žiadateľa k právnym predpisom sa určí, či má žiadateľ nárok na plné rodinné prídavky v Rakúsku, alebo má nárok príp. len na doplatenie rozdielu v rodinných prídavkoch (Differenzzahlung). Osoba, na ktorú sa vzťahujú právne predpisy štátu, ktorého nie je štátnym...

Kto môže poberať rodinné prídavky:

Dôležité body..

11.08.2011 12:24
Osoby majú len vtedy nárok na rodinné prídavky, ak sa ich stredisko životných záujmov nachádza v Rakúsku. Stredisko životných záujmov je v štáte, ku ktorému má osoba bližšie osobné a hospodárske vzťahy ( ak je napr. jediným zdrojom príjmov príjem v Rakúsku, či už na základe...

Nárok na rodinné prídavky majú:

11.08.2011 12:21
Nárok na rodinné prídavky má osoba, k domácnosti ktorej patrí aj dieťa, na ktoré sa žiada o rodinné prídavky. Nárok na rodinné prídavky môže mať aj osoba, k domácnosti ktorej dieťa nepatrí, ktorá sa ale v prevažnej miere stará o  výživu dieťaťa, ak nie je na to...