Všeobecné informácie

Všetci opatrovatelia ako samostatne zárobkovo činné osoby sú v Rakúsku zaradení do povinného sociálneho poistenia a sú povinní odvádzať odvody pre správcu tohto poistenia. Správcom tohto poistenia je Sociálna poisťovňa živnostenského podnikania (Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft – SVA).

 

Čo  je zahrnuté v sociálnom poistení:

  • dôchodkové poistenie - Pensionsversicherung - PV (podľa rakúskeho zákona o živnostenskom sociálnom poistení (GSWG – Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz)
  • zdravotné poistenie - Krankenversicherung   - KV ( podľa GSWG)
  • úrazové poistenieUmfallversicherung - UF (podľa ASWG)
  • dôchodkové zabezpečenie SZČO -  Selbständigenvorsorge - SV (SZČO – Samostatne zárobkovo činné osoby)

 

Vznik poistenia

Poistenie vzniká dňom ohlásenia živnosti. Stačí jeden deň poistenia v mesiaci a odvody sa za uvedený mesiac platia v plnej výške. SVA je o vzniku poistenia nového poistenca upovedomená živnostenským úradom okamžite po otvorení živnosti. Nie je potrebné osobitné prihlásenie do SVA.

 

Výnimky z poistenia

Existujú dve výnimky:

 

  • Výnimka z poistenia pri pozastavení živnosti zahŕňa dôchodkové, zdravotné, úrazové poistenie a dôchodkové poistenie SZČO.V prípade pozastavenia živnosti sa poistné neodvádza. Pozastavenie živnosti sa oznamuje príslušnej hospodárskej komore. Tá automaticky oznamuje pozastavenie živnosti na SVA.
  • Výnimka z poistenia pri tzv. ,,nevýznamných príjmoch“ – zahŕňa dôchodkové a zdravotné poistenie a dôchodkové zabezpečenie SZČO. Nezahŕňa úrazové poistenie. O výnimku je možné požiadať SVA pri nízkych príjmoch, ak za posledných 60 kalendárnych mesiacov existovalo povinné poistenie nie viac ako 12 mesiacov, ročný čistý obrat nepresiahne 30.000 EUR a príjmy v jednom roku nepresiahli výšku 4.488,24€. Ak sociálna poisťovňa (SVA) zistí, že príjem presiahol stanovenú hranicu za uplynulé daňové obdobie, ušlé poistné potom vymáha spätne.

POZOR!!! Pri platnosti alebo uplatnení si výnimiek z povinného poistenia, nemá poistenec nárok ani na dávky vyplývajúce z tohto poistenia t.z.,že všetky úkony spojené zo zdravotným ošetrením si poistenec hradí sám a nemôže uplatniť ani zápočet  rokov do dôchodku.

SVA...Odvody

Definitívny vymeriavací základ

11.08.2011 16:23
Je dôležité pripomenúť, čo hovorí zákon o zisťovaní definitívneho vymeriavacieho základu. V prvých troch rokoch poistenia sa vypočítavajú odvody z minimálneho vymeriavacieho základu(537,78€). Vymeriavací základ v štvrtom roku sa vypočítava z príjmu, ktorý dosiahol poistenec v zdaňovacom období...

Predbežný a definitívny vymeriavací základ

11.08.2011 16:16
Pre výpočet odvodov do sociálnej poisťovne(ďalej len SVA) je rozhodujúci vymeriavací základ. Keďže u nových prevádzkovateľov živnosti ešte nie je známa výška ich príjmu, s ktorého sa vypočítavajú odvody, bola stanovená minimálna výška vymeriavacieho základu. Pre rok 2009 je to...

Penzijné poistenie - Pensionsversicherung

.....

11.08.2011 16:32
V otázka znie. Budem mať v Rakúsku nárok na dôchodok a po akom čase mu tento nárok vznikne? Vznik nároku na dôchodok v rámci krajín EHS upravuje NARIADENIE RADY (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa...

Dôchodkové zabezpečenie SZČO - Selbständigenvorsorge

......................

11.08.2011 16:48
Vznik poistenia Od 1. januára 2008 sú živnostníci, ktorí sú zdravotne poistení podľa zákona GSVG, povinní na základe zákona o podnikovom dôchodkovom zabezpečení pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb (BMSVG - Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz) platiť príspevky...

Doplnkové pripoistenia

...................

11.08.2011 16:53
Doplnkové pripoistenie v prípade choroby (Zusatzversicherung) Doplnkové poistenie v  nezamestnanosti pre samostatne zárobkovo činné osoby (Arbeitslosenversicherung für Selbsständige) Doplnkové pripoistenie v prípade choroby (Zusatzversicherung in der...