Rakusko alebo Slovensko?

11.08.2011 12:09

1. V prípade ževznikne nárok na rodinné dávky v dvoch a viacerých členských štátoch sa určí poradie prednosti t.z. v akom rozsahu bude ten ktorý štát rodinné dávky vyplácať.

Prednost sa určuje podľa:

  • nároku na základe buď živnostenskej, alebo závislej činnosti
  • nároku vznikajúcom na základe poberania dôchodku
  • nároku vznikajúcom na základe bydliska

a) v prípade vzniku nároku na rodinné dávky na základe buď živnostenskej, alebo závislej činnosti je smerodajné bydlisko dieťaťa a to za predpokladu, ak je niektorá z činnosti vykonávaná v štáte bydliska dieťaťa

V prípade, že sa nedá na základe bydliska dieťaťa určiť poradie prednosti(dieťa nemá bydlisko v ani jednom z príslušných štátov) , každý dotknutý členský štát vypočíta výšku dávok s prihliadnutím na deti, ktoré nemajú bydlisko na jeho území. V tomto prípade príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy ustanovujú najvyššie dávky,  vyplatí tieto dávky v ich plnej výške a príslušná inštitúcia druhého členského štátu jej nahradí polovicu tejto sumy, maximálne však do hornej hranice sumy stanovenej právnymi predpismi tohto druhého členského štátu.

b) v prípade vzniku nároku, ktorý existuje na základe poberania dôchodkov, je smerodajné miesto bydliska detí.

Ak nie je bydlisko dieťaťa v ani jednom z členských štátov, kde vznikol nárok na dôchodok, určuje sa poradie prednosti podľa dĺžky poistnej doby poberateľa dôchodku.

c) v prípade vzniku nároku na rodinné dávky  na základe bydliska, je smerodajné bydlisko dieťaťa.