Ako na to?

11.08.2011 17:13

Po ohlásení živnosti je každý podnikateľ povinný do jedného mesiaca ohlásiť svoju podnikateľskú činnosť na príslušnom Finančnom úrade. Stačí neformálne prihlásenie buď písomnou alebo ústnou Formou. Okrem toho je potrebné vyplniť dotazník, ktorý podnikateľ zvyčajne obdrží už pri založení živnosti. Pre fyzické osoby je sa použije dotazník Verf24  , Verf24 - v slovenčine.

Na základe údajov v tomto dotazníku sa príslušný finančný úrad rozhodne, či bude živnostníkovi udelené daňové číslo – a tým pádom sa zahrnie do daňového systému, alebo zostane len v evidencii. Daňové číslo je spravidla vydané len v prípade, ak uvedený predpokladaný príjem v dotazníku je vyšší ako 11.000€ alebo príjem z obratu vyšší ako 36.000€. Údaje sú platné pre rok 2009. Po pridelení daňového čísla je podnikateľ poväčšine vyzvaný na podanie daňového priznania, ak nebolo podané v zákonnej lehote.

Častou chybou pri vyplňovaní dotazníka je uvedenie vyšších príjmov ako sú vyššie uvedené sumy alebo prihlásenie sa na daň z obratu (UStG – Umsatzsteuer). V tomto prípade by samozrejme musel podnikateľ každý štvrťrok podať  oznámenie o dani z obratu. Keď sa tak nevykoná, je podnikateľ  vyzvaný zvyčajne až budúcom roku na podanie daňového priznania z dane z obratu. V tomto prípade je nutné podať odvolanie  podľa odvolávacieho poriadku BAO.

Aj keď by sa tento problém nemal týkať malých podnikateľov(opatrovatelia), tento omyl sa dosť často vyskytuje.

 

Príslušnosť k finančnému úradu

Príslušným finančným úradom na podanie daňového priznania je spravidla miesto, v ktorého pôsobisku sa v čase podania daňového priznania nachádza bydlisko opatrovanej osoby, čiže  miesto kde je opatrovateľ prihlásený k pobytu. Z toho vyplýva, že príslušným finančným úradom nemusí byť finančný úrad, v ktorého pôsobisku sa nachádza miesto, na ktoré je ohlásená živnosť -Gewerbestandort. Živnosť môže byť prihlásená aj v mieste bydliska opatrovateľa(ak sa to bydlisko nachádza v Rakúsku)  alebo aj sídlo sprostredkovateľskej agentúry.