.....

11.08.2011 16:32

V otázka znie. Budem mať v Rakúsku nárok na dôchodok a po akom čase mu tento nárok vznikne?

Vznik nároku na dôchodok v rámci krajín EHS upravuje NARIADENIE RADY (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva a NARIADENIE RADY (EHS) č. 574/72 ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71.

 

Zhrnutie:

Nárok na dôchodok vzniká v každej krajine na ktorú sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie alebo v krajine, s ktorou má SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení a to už po 1 opracovanom roku, v ktorom boli odvádzané aj dávky sociálneho poistenia. Pokiaľ bola táto doba kratšia ako 1 rok,nárok na dôchodok nevzniká a obdobie počas ktorého sa odvádzalo poistenie sa pripočítava ku poistnému obdobiu v krajine, kde bude žiadateľ  žiadať o dôchodok. Ak nárok na dôchodok vznikne, každý štát bude následne vyplácať sumu dôchodku zodpovedajúcu dobe poistenia, ktorá bola získaná podľa jeho právnych predpisov.

Pri určovaní nároku na dôchodok nie je podmienkou, aby mal žiadateľ trvalé bydlisko v krajine, v ktorej žiada o dôchodok. Nevyžaduje sa ani štátna príslušnosť. Stačí, aby žiadateľ o dôchodok splnil podmienky, ktoré platia pre všetkých rovnako.

O dôchodok sa žiada v krajine, v ktorej žiadateľ v čase podania žiadosti žije. V žiadosti uvedie krajiny, v ktorých bol  dôchodkovo poistený. Nie je potrebné predkladať potvrdenia o poistení z iných štátov. Ak však žiadateľ o dôchodok má potvrdenie inštitúcie sociálneho poistenia štátu, v ktorom platil dôchodkové poistenie, môžete ho príslušnej sociálnej poisťovni predložiť v konaní o nároku na dôchodkovú dávku. To vybavovenie penzie iba urýchli.

 

Dôchodok z Rakúska

Výška získaného nároku na dôchodok v Rakúsku sa dá vypočítať podľa výšky vymeriavacích základov. Pre každý rok sa výška získaného nároku na dôchodok vypočítava samostatne podľa výšky vymeriavacieho základu. Výšku dôchodku predstavuje percentuálna suma vypočítaná zo všetkých ročných vymeriavacích základov. Do úvahy sa berie 252 najlepších mesiacov. Za každý rok poistenia prináleží poistencovy suma do dôchodku vo výške 1,78% z jeho ročného vymeriavacieho základu. Pre dlhodobo poistených(nad 540 mesiacov poistenia u mužov a 480 mesiacov poistenia u žien) je to 1,90%. Ku dôchodku sa pripočítava aj obdobie vojenskej prezenčnej služby,obdobie materskej dovolenky atď. Pre tieto obdobia sú každý rok stanovené vymeriavacie základy, z ktorých sa vypočítava suma do dôchodku.

 

Dávky v dôchodku podliehajú zdaneniu ako príjem zo závislého pomeru.

 

Príklad

Ako príklad si uvedieme opatrovateľku, ktorá malá celé 3 roky aktívnu živnosť a platila odvody do sociálnej poisťovne. Z jej ročného vymeriavacieho základu(napr. 7 000eur)  na penzijné poistenie jej vznikne nárok na ročný dôchodok vo výške ca. 114€ Brutto. Za 10 odpracovaných rokov na živnosť a platenia odvodov do sociálneho poistenia z minimálnych vymeriavacích základov(od 4 roku je min. mesačný VZ 818,30€) vznikne nárok na dávky v dôchodku vo výške ca. 130€ Brutto. Tieto sumy sú len informatívne, vypočítané z min. vymeriavacích základov a ako už bolo napísané výpočet výšky dôchodku závisi od výšky vymeriavacích základov a aj valorizácie dôchodkov.

Pre skupinu ľudí narodených po 1. Januári 1955 je zriadený dôchodkový účet, z ktorého sa dá vypočítať výška dôchodku. Každá platba poistného poistenej osoby vedie k zvýšeniu získaného nároku na dôchodok. Staré platby poistného sa valorizujú podľa úrovne miezd.

 

Pripoistenie v penzijnom poistení – Höherversicherung in der Pensionsversicherung

Jedná sa o pripoistenie, kde sa môže pripoistiť každá povinne alebo dobrovoľne poistená osoba v sociálnom poistení. Pripoistenie vedie k dodatočnej penzii, ktorá bude vyplácaná po dosiahnutí dôchodkového veku mesačne popri hlavnej penzii. Je to obdobný druh  penzijného pripoistenia ako sú ponúkané v súkromných poisťovacích spoločnostiach. Na rozdiel od súkromným spoločností sa dávky z tohto pripoistenia vyplácajú 14 krát ročne. Poistné sa zhodnocuje tak ako bežné poistné v penzijnom poistení. Pripoistenie je možné uzatvoriť v každom veku. Maximálna výška ročného poistného je pre rok 2010 suma vo výške 8 220eur. Poistné je možné platiť mesačne, alebo kvartálne.

 

Dávky z pripoistenia podliehajú čiastočne daňovej úľave. Zdaňuje sa len 25% z celkovej dávky. Poistné vo výške ¼ je možné zaradiť medzi daňové výdavky. V prípade úmrtia prechádza časť poistenia na pozostalých. Dávky z penzijného pripoistenia sa ročne zhodnocujú v priemere o 3% (predpokladané zhodnocovanie podmienené infláciou).

 

O toto pripoistenie je potrebné požiadať osobne na príslušnej pobočke SVA.

 

Príklad

Keďže výpočet výšky dávok závisí od mnohých faktorov uvediem len zjednodušený príklad. Ak má niekto záujem o presné informácie, k dispozícii je tabuľka prepočtov, s ktorej sa dá vyrátať výška dávok - tú zašlem na požiadanie.

Pri poistnom vo výške 1.000eur ročne uzatvorené na dobu 10 rokov, vo veku poistenca 35 rokov, prinesie dodatočné poistenie navýšenie  penzie vo výške  16,60 eur za prvý poistný rok. V ďalšom roku sa suma zvyšuje o ďalších 15,70 a takto sa navyšuje suma každým rokom. Pre každý rok je určená suma, o ktorú sa poistné navyšuje podľa výšky poistného a doby počas ktorej sa poistné zhodnocuje. Čím bližšie má poistenec do dôchodkového veku, tým menšie dávky sa pripisujú na jeho konto, pretože aj zhodnocovanie je kratšie.

 

Quelle: https://www.opatrovanie-rakusko.sk/opatrovanie-rakusko/19-Rodinne-pridavky-a-ine-davky/9-Davka-v-materstve-Wochengeld