Príspevok k paušálnemu rodičovskému príspevku - Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld

12.08.2011 08:41

Môže sa uplatniť na deti narodené od 1.1.2010

 

Nárok na príspevok k rodičovskému príspevku majú:

  1. osamelý rodičia, ktorých ročný príjem nepresiahol sumu 5 800Eur
  2. rodičia, ak celkový ročný príjem druhého z rodičov nepresiahne sumu 16 200Eur a príjem rodiča poberajúceho rod. príspevok nepresiahne sumu 5 800Eur
  3. rodičia, alebo osamelý rodičia, ktorý si vzali do opatery dieťa, ktorého vek nepresiahol 3 roky
  4. nárok nemajú slobodný, alebo rozvedený rodičia, ak naďalej zdieľajú spoločnú domácnosť a príjem jedného z nich presiahne sumu v bode 2

Nárok na tento príspevok je na deti, na ktoré bol priznaný nárok na základný rod. príspevok.

 

Výška príspevku:

Výška príspevku je 6,06 Eur denne.

 

Doba poberania príspevku

Príspevok sa priznáva max. po dobu 12 mesiacov odo dňa podania žiadosti o tento príspevok a max. po dobu poberania rodičovského príspevku.

Príspevok vypláca príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.

 

Podklady potrebné na vybavenie rodičovského príspevku

  • žiadosť o rodičovský príspevok
  • rodný list dieťaťa v NJ
  • kópia OP žiadateľa o príspevok
  • potvrdenie o prihlásení k pobytu v Rakúsku-Meldezettel

SVA si môže ešte vyžiadať ďalšie potvrdenia ako napr. potvrdenie o priznaní rodinných prídavkov atď. Pred podaním žiadosti o rodičovský príspevok je lepšie sa informovať na SVA,aké podklady je ešte potrebné predložiť pre schválenie rodičovského príspevku.

 

Formuláre:

Antrag auf Kinderbetreuungsgeld - žiadosť o rodičovský príspevok

https://www.opatrovanie-rakusko.sk/fotky5323/SVA/Antrag_auf_Kinderbetreuungsgeld.pdf

 

Antrag auf Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld - príspevok k rodičovskému príspevku

https://www.opatrovanie-rakusko.sk/fotky5323/SVA/Antrag_auf_Beihilfe_zum_pauschalen_Kinderbetreuungsgeld.pdf

 

Doplňujúce informácie

Pred podaním žiadosti o rodičovský príspevok je potrebné požiadať o rodinné prídavky v Rakúsku. V prípade, že finančný úrad v Rakúsku neprizná nárok na poberanie rodinných prídavkov, nemá žiadateľ nárok ani na rodičovský príspevok.

Počas celej doby poberania rodičovského príspevku musí ostať aktívna živnosť a musia byť platené odvody do sociálnej poisťovne. V prípade pozastavenia, alebo zrušenia živnosti v Rakúsku stráca osoba s bydliskom na Slovensku, akýkoľvek nárok na dávky v Rakúsku.

Opatrovateľky, ktoré si nechali v Rakúsku aktívnu živosť  počas tehotenstva a aj po pôrode, zdržiavajú sa spolu s dieťaťom v mieste bydliska(na Slovensku) a odhlásili sa v Rakúsku z pobytu, si musia uplatniť rodičovský príspevok na Slovensku a v Rakúsku požiadať o doplatenie rozdielu v dávkach(Differenzzahlung). V prípade, že sa z pobytu v Rakúsku neodhlásili, vypláca celý rodičovský príspevok Rakúsko.

V prípade uplatnenia si nároku poberania materskej na Slovensku je potrebné splniť základnú podmienku a tou je, aby bola žiadateľka o materskú platcom poistného min. 270 dní  v posledných dvoch rokoch pred pôrodom (§48 ods.2 zák.č.401/2003). Opatrovateľky, ktoré pracovali posledné 2 roky v Rakúsku, si musia vyžiadať vo svojej poisťovni v Rakúsku potvrdenie o dĺžke poistnej doby a to na formulári E104. Požiadať o toto potvrdenie sa dá neformálnou písomnou žiadosťou. Túto poistnú dobu berie sociálna poisťovňa na Slovensku do úvahy ako keby išlo o poistenie podľa slovenských právnych predpisov.

Pre rok 2010 je výška materskej na Slovensku  164,22eur mesačne.

V prípade, že sa pri posudzovaní nároku berie do úvahy manželský pár, pričom jeden z manželov je na Slovensku na materskej a druhý pracuje v Rakúsku na živnosť (príp. v závislom pomere ako zamestnanec), dochádza k doplateniu rozdielu medzi materskou na Slovensku a rodičovským príspevkom v Rakúsku. Žiadosť o vyrovnanie -Differenzzahlung- sa podáva na príslušnej sociálnej poisťovni. Použije sa na to formulár žiadosti o rodičovský príspevok - Antrag auf Kinderbetreuungsgeld.

 

 

Quelle: https://www.opatrovanie-rakusko.sk/opatrovanie-rakusko/19-Rodinne-pridavky-a-ine-davky/7-Rodicovsky-prispevok-KBG