postup pri vybavovani rodinnych pridavkov v Rakusku..

11.08.2011 12:29

Rozvedené matky z deťmi – samo živiteľky:

Po otvorení živnosti v Rakúsku im automaticky zaniká nárok na poberanie rodinných prídavkov na Slovensku  a o rodinné prídavky si musia požiadať v Rakúsku.  Najrýchlejšou  cestou ako získať rodinné prídavky v Rakúsku, je dať si osobne potvrdiť pozastavenie rodinných prídavkov na príslušnej pobočke sociálnej poisťovne. Použie sa formulár E411. Je lepšie, ak si žiadateľ nechá tento formulár potvrdiť na príslušnej pobočke sociálnej poisťovne a použije formulár v nemeckom jazyku. Sociálna poisťovňa vyplní časť B. Predložiť treba aj rakúsky živnostenský listpotvrdenie o pobyte.

Podklady a formuláre potrebné pre podanie žiadosti o rodinné prídavky.

 • Žiadosť – Beih1 - Antrag aufFamilienbeihilfe- Beih1
 • Potvrdený formulár E411-SK príp.  E411-DE  E411 -
 • Vyplnený formulár E401 E401-
 • Rodné listy detí – v nemčine
 • Kópia živnostenského listu
 • Kópia OP
 • Rozvodový list (právoplatné rozhodnutie súdu)  - v nemčine
 • U školopovinných detí potvrdenie o návšteve školy
 • U študujúcich detí potvrdenie o štúdiu na formulári E402 v NJ. Škola potvrdí časť B na tomto formulári.

Vydaté matky s deťmi

Vydatým matkám, alebo matkám žijúcim v spoločnej domácnosti s partnerom sú vyplácané rodinné dávky 1 x ročne, so spätnosťou 1 rok dozadu. Do úvahy sa berie kalendárny rok. O vyplatenie rodinných prídavkov je potrebné každý rok požiadať.

V prípade, že rodinné prídavky poberá na Slovensku manžel/ka, je potrebné požiadať o vyplatenie rozdielu v dávkach-Differenzzahlung. Použije sa formulár Beih38 ,  Beih38  V tomto prípade je potrebné k žiadosti o rodinné prídavky predložiť aj potvrdenie o príjme manžela a o výške vyplatených prídavkov za uplynulý kalendárny rok.  Potvrdzuje  to na formulári E411 príslušná pobočka soc. poisťovne po predložení potvrdenia o výške príjmu.

 • Vydaté matky z deťmi musia predložiť aj sobášny list preložený v nemčine
 • vdovy úmrtný list manžela/manželky v nemčine

K žiadosti o rodinné prídavky si treba pripraviť aj:

 • zmluvu-Werkvertrag uzatvorenú s rodinou(pacientom príp. zákonnym zástupcom) príp. to môže byť aj písomné prehlásenie pacienta, alebo jeho zákonného zástupcu o výkone opatrovateľskej činnosti za dané obdobie.
 • faktúry príp. iné príjmové doklady ako dôkaz o skutočnom vykonávaní živnosti
 • potvrdenie o existujúcom povinnom sociálnom poistení  – potvrdenia o zaplatení poistného(vyplatené šeky od SVA príp. potvrdenie z SVA o vzniku poistenia, alebo potvrdenie o tom, že na poistnom nie je žiadny dlh)
 • živnostníci, ktorý nie sú na základe vydaného formuláru E101 platcami poistného v Rakúsku, musia predložiť kópiu formuláru E101.