Nárok na rodinné prídavky majú:

11.08.2011 12:21

Nárok na rodinné prídavky má osoba, k domácnosti ktorej patrí aj dieťa, na ktoré sa žiada o rodinné prídavky.

Nárok na rodinné prídavky môže mať aj osoba, k domácnosti ktorej dieťa nepatrí, ktorá sa ale v prevažnej miere stará o  výživu dieťaťa, ak nie je na to oprávnená žiadná osoba podľa prvého odstavca.

Nárok na rodinné prídavky majú:

  • Rodičia dieťaťa
  • Adoptívny rodičia
  • Nevlastný rodičia
  • Osoby, do ktorých starostlivosti je dieťa zverené (podľa §186  a §186a všeobecného občianského zákonníka – (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch-ABGB).

K domácnosti osoby patrí dieťa v tedy, ak s ňou sdieľa spoločný príbytok. Príslušnosť dieťaťa k spoločnej domácnosti nie je porušená v tedy ak:

  • ak sa ďieťa z držiava mimo spoločnej domácnosti len dočasne
  • ak sa dieťa z dôvodu štúdia zdržiava mimo spoločného príbytku a býva v mieste svojho štúdia
  • ak sa dieťa nachádza v stálej ústavnej starostlivosti a oprávnená osoba prispieva k výžive dieťaťa min. vo výške rodinných prídavkov. Ak ide o ťažko postihnuté dieťa, zvyšuje sa táto suma o sumu vo výške príspevku na postihnuté dieťa, ak bol tento príspevok na dieťa priznaný.

 

Quelle: https://www.opatrovanie-rakusko.sk/opatrovanie-rakusko/19-Rodinne-pridavky-a-ine-davky/9-Davka-v-materstve-Wochengeld