Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

11.08.2011 17:11

Každý podnikateľ si musí samozrejme viesť evidenciu svojich príjmov. Najbežnejším spôsobom zisťovania príjmu pre malých ale aj stredných podnikateľov je Einnahmen-Ausgaben-Rechnung.

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung je súhrn príjmov a výdavkov podnikateľa za uplynulý účtovný rok – v našom prípade kalendárny rok. Tento súhrn príjmov a výdavkov je potrebné prípade kontroly z finančného úradu predložiť kontrolnému orgánu.

 

Ku príjmom každého opatrovateľa patrí :

  • honorár za poskytované služby - Taggeld
  • náhrada cestovného – Reisegeld
  • vecné príjmy  (za bezplatnú stravu a ubytovanie) - Sachbezug
  • príp.  náhrada za úhradu soc. poistenia - Sozialversicherung

K výdavkom  je možné zarátať:

  • skutočne vynaložené výdavky, ktoré úzko súvisia z vykonávanou činnosťou opatrovateľa príp. výdavky Paušálom (12% - Basispauschalierung)
  • odvody na sociálne poistenie príp. iné pripoistenia

Ak podnikateľ použije odpočet  skutočných výdavkov (ak sú vyššie ako paušál) po predchádzajúcom uplatnení si výdavkov paušálom, je možné opätovne sa vrátiť ku  paušálu až po uplynutí  5 rokov. Preto si treba poriadne zvážiť, či sa oplatí uplatniť si skutočné výdavky, kvôli jednému roku, ak si podnikateľ nie je istý, či bude mať skutočné vynaložené výdavky  vyššie aj v nasledujúcich rokoch.

Pri výdavkoch opatrovateľa je vhodnejšie vzhľadom na obmedzené možnosti skutočných výdavkov využívať paušál, ktorý je aj často vyšší ako skutočné výdavky.

Pri odpisoch systémom skutočných výdavkov si musí podnikateľ viesť presnú evidenciu výdavkov . Samozrejme aj daňová kontrola je v tomto prípade podstatne dôkladnejšia. Uplatnené skutočné výdavky musia byť  vynaložené v súlade s podnikateľskou činnosťou.

 

 

Quelle: https://www.opatrovanie-rakusko.sk/opatrovanie-rakusko/19-Rodinne-pridavky-a-ine-davky/9-Davka-v-materstve-Wochengeld