Dôležité body zo zákona o rodinných vyrovnávajúcich príspevkoch-Familienlastenausgleichgesetz 376/1967:

11.08.2011 12:15

Podľa príslušnosti žiadateľa k právnym predpisom sa určí, či má žiadateľ nárok na plné rodinné prídavky v Rakúsku, alebo má nárok príp. len na doplatenie rozdielu v rodinných prídavkoch (Differenzzahlung).

Osoba, na ktorú sa vzťahujú právne predpisy štátu, ktorého nie je štátnym príslušníkom, má tie isté povinnosti a poberá tie isté dávky ako štátni príslušníci tohto štátu.

Dôležité body zo zákona o rodinných  vyrovnávajúcich príspevkoch-Familienlastenausgleichgesetz  376/1967:

Nárok na rodinné prídavky majú osoby s bydliskom, alebo s zvyčajným pobytom v Rakúsku.

 

Nárok na rodinné prídavky je pre:

1) neplnoleté deti

2) plnoleté deti, ktoré ešte nedovŕšili 26 rok života a nachádzajú sa vo vzdelávacom procese na nejakej odbornej škole, pričom návšteva tejto školy im bráni vo výkone ich povolania.

U plnoletých detí, ktoré navštevujú niektorú z druhov škôl uvedených v §3 zákona na podporu vzdelania - Studienförderungsgesetz  305/1992, sa jedna o štúdium na prípravu povolania len v tom prípade, ak určená doba štúdia nebude  prekročená za  jeden rok štúdia o nie viac ako jeden semester a celková doba štúdia o nie viac ako jeden rok. Predlženie štúdia je možné v prípade choroby príp. za účelom štúdia v zahraničí. V čase materstva a výchovy dieťaťa sa štúdium predlžuje až o dva roky.

 

V prípade zmeny štúdia(školy) platia pravidlá uvedené v §17 StudFG ( vzťahujúc sa aj na schvaľovanie  nároku na rodinné prídavky) a to:

  • zmena štúdia je možná max. 2x.
  • zmena už nesmie nasledovať po 2 roku štúdia.

Pre niektoré zmeny platia výnimky, ktoré sú uvedené v § 17 StudFG.

V prvom roku štúdia je automatický splnená podmienka nároku na priznanie rodinných prídavkov. Pre schvaľovanie nároku na rod. prídavky v 2 roku štúdia  musia byť úspešné zložené skúšky za prvý rok štúdia a potvrdené pokračovanie štúdia v druhom ročníku v rozsahu 8 hodín za týždeň a to z  povinných a voliteľných študijných predmetov dohromady príp. musia byť splnené iné kritéria.

 

Plnoleté detí, ktoré študujú na Slovensku, a ktorých rodičia pracujú v Rakúsku, sú posudzované podľa rovnakých študijných kritérií ako deti občanov Rakúskej Rep. - §4 Studienförderungsgesetz  305/1992.

 

1) plnoleté deti do 27 roku života,  ktoré na nie sú základe telesného, alebo duševného postihnutia v stave, aby si sami zaobstarali živobytie (platí pri postihnutí vzniknutom pred 21. rokom života)

2) plnoleté deti do 26 roku života a to po dobu 3 mesiacov po ukončení štúdia na výkon povolania(napr. str. odborná škola), ak tomu  nenasleduje vojenská prezenčná, alebo civilná služba

3) plnoleté deti do 26. roku života, na čas medzi ukončením vojenskej, alebo civilnej služby a začiatkom , alebo pokračovaním štúdia, alebo štúdia zameraným na výkon povolania. Štúdium musí  začať v najbližšom možnom termíne

4) plnoleté deti do 21 roku života, evidované na úrade práce, ktoré nemajú nárok na dávky v nezamestnanosti príp. Ak tieto neprevyšujú hranicu minimálnych príjmov v mesiaci vo výške 366,33eur. Potvrdenie úradu práce je potrebné pri žiadosti o rodinné prídavky.

5) plnoleté deti do 27 roku života, ak vykonávali v čase  do 26. roku civilnú, alebo vojenskú službu po jej ukončení začnú, alebo pokračujú v štúdiu zameraným na neskorší výkon povolania a toto štúdium im neumožňuje výkon ich povolania.

6) plnoleté deti do 27 roku života so značným postihnutím, ktoré navštevujú školu zameranú na získanie odborného vzdelania a návšteva tejto školy im neumožňuje výkon povolania.

7) plnoleté detí do 27 roku života, ak sa v mesiaci, v ktorom dovŕšili 26 rok života, nachádzajú vo vzdelávacom procese zameranom na neskorší výkon povolania a do 26 roku života porodili dieťa, alebo sú v čase dovŕšenia 26 roku života tehotné.

Niektoré podmienky pri priznaní nároku na rodinné prídavky u študujúcich detí upravuje zákon Studienförderungsgesetz  305/1992.