Dôležité body..

11.08.2011 12:24
  • Osoby majú len vtedy nárok na rodinné prídavky, ak sa ich stredisko životných záujmov nachádza v Rakúsku. Stredisko životných záujmov je v štáte, ku ktorému má osoba bližšie osobné a hospodárske vzťahy ( ak je napr. jediným zdrojom príjmov príjem v Rakúsku, či už na základe vykonávanej živnostenskej činnosti, alebo práci v závislom pomere).
  • Osoby, ktoré nie sú občanmi Rakúska, majú nárok na rodinné prídavky, keď sa podľa §8 a §9 zákona o prisťahovalectve (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz-NAG) právoplatne zdržiavajú na územi Rakúska. (napr. oprávnenie na výkon živnostenskej činnosti)
  • Osoby, ktoré majú nárok na podobné príspevky na dieťa v inej krajine, nemajú nárok na rodinné prídavky v Rakúsku (pokiaľ platné medzinárodné zmluvy neurčujú inak)
  • Rakúsky občania a osoby, so strediskom životných a hospodárskych záujmov v Rakúsku môžu požiadať o dorovnanie dávok, ak sú tieto v krajine, v ktorej majú nárok na podobné rodinné dávky, nižšie, ako  sú dávky, ktoré by im boli priznané podľa zákona a vyrovnávajúcich príspevkoch v Rakúsku - Familienlastenausgleichgesetz  376/1967.

Nárok na rodinné prídavky má osoba, ktorá v prevažnej miere vedie domácnosť. Ak nie je dokázané inak, tak sa vychádza z predpokladu, že tou osobou je matka dieťaťa. Osoba, ktorá v prevažnej miere vedie domácnosť, sa môže vzdať svojho prednostného práva na poberanie rodinných prídavkov v prospech druhého rodiča dieťaťa.

  • Žiadosť o dorovnanie(Differenzzahlung) rodinných prídavkov sa podáva po uplinutí kalendárneho roka, za ktorý žiadateľ žiada o rod. prídavky,  príp. po skončení nároku na podobné rodinné dávky v inej krajine.
  • Nárok na rodinné prídavky nie je na dieťa za kalendárny rok, ak v kalendárnom roku predtým, dosiahlo 18. Rok života a ročný príjem dieťaťa presiahol 9.000€ .
  • Nárok na rodinné prídavky vznikne prvým dňom v  mesiaci, počas ktorého sú splnené podmienky na priznanie rodinných prídavkov a zanikne posledným dňom v mesiaci, počas ktorého zanikol nárok na rodinné prídavky.