Definitívny vymeriavací základ

11.08.2011 16:23

Je dôležité pripomenúť, čo hovorí zákon o zisťovaní definitívneho vymeriavacieho základu. V prvých troch rokoch poistenia sa vypočítavajú odvody z minimálneho vymeriavacieho základu(537,78€). Vymeriavací základ v štvrtom roku sa vypočítava z príjmu, ktorý dosiahol poistenec v zdaňovacom období pred 3 rokmi t.z. príjem dosiahnutý v roku 2008( prvý rok ohlasovania živností v Rakúsku) je smerodajný pre vymeriavací základ pre rok 2011.

SVA je o výške príjmu podnikateľa informovaná finančným úradom. Podnikateľ podá v Rakúsku v roku 2009 daňové priznanie za rok 2008 .Finančný úrad vydá rozhodnutie (Einkommensateuerbescheid). Jedno rozhodnutie zasiela finančný úrad podnikateľovi a jedno SVA. SVA zaznamená výšku príjmu, ktorá je smerodajná pre vymeriavací základ v r. 2011.

V prípade, že v r. 2009 podnikateľ nepodal daňové priznanie za rok 2008 a SVA nemá informácie o výške príjmu za r. 2008, vypočítava sa výška odvodov automatický z najnižšieho vymeriavacieho základu, platného pre 4 rok poistenia. SVA nemôže vyzvať podnikateľa na podanie daňového priznania, aby zistila výšku jeho príjmu. Môže sa ale obrátiť na finančný úrad a vyžiadať si informácie o príjme s finančného úradu. Finančný úrad spravidla vyzve podnikateľa dodatočne na podanie daňového priznania a to aj za všetky obdobia podnikania, za ktoré podnikateľ nepodal daňové priznanie.

 

Rozdiel medzi predbežným a definitívnym vymeriavacím základom - dorovnanie nedoplatkov

 

V prípade, že podnikateľ podal už v roku 2009 daňové priznanie za rok 2008 , SVA zisťuje, či odvedené poistné do soc. poisťovne nie je nižšie ako malo byť, vzhľadom na skutočný príjem podnikateľa. V prípade, že definitívny vymeriavací základ podnikateľa je vyšší ako bol predbežný min. vymeriavací základ (537,78), musí podnikateľ doplatiť rozdiel v poistnom a to:

  • na penzijné poistenie už od 1. roku podnikania
  • na zdravotné poistenie od 3. roku podnikania

 

Výpočet definitívneho vymeriavacieho základu

Výška čistého ročného príjmu : počet mesiacov v poistení = mesačný vymeriavací základ

 

Aj keď aktuálna výška odvodov na penzijné poistenie(2011) je 17,50% z minimálneho vymeriavacieho základu, použil som kvôli jednoduchším výpočtom výšku odvodov platnú v roku 2009 a to 16% z min.vym. základu.

 

Príklad 1:

Podnikateľ dosiahol čistý zisk v roku 2009 vo výške 10 200,00€. Pre určenie vymeriavacieho základu sa k čistému zisku pripočíta zaplatené poistné v roku 2009, ktorým bol znížený základ dane napr. 1 700,00eur. Suma pre výpočet vymeriavacieho základu je: 10 200,00+1 700,00=11 900,00. Suma 11 900,00 sa vydelí počtom mesiacov aktívneho poistenia. 11 900,00:12=991,66eur.Suma 991,66 predstavuje definitívny mesačný vymeriavací základ. Z tohto vymeriavacieho základu sa vypočíta výška odvodov pre rok 2012. Podľa tohto definitívneho vymeriavacieho základu sa vypočíta dlžná suma v penzijnom poistení za rok 2009. Mesačné poistné malo byť vo výške 158,67eur(991,66x0,16)Ročné poistné malo byť 1 903,99€. Bolo podané daňové priznanie. Zaplatené poplatky z min. vymeriavacieho základu 537,78€ na penzijné poistenie boli vo výške 86,04€ mesačne, čo predstavuje sumu 1 032,48 ročne.

 

Mal zaplatiť na poistnom:    12 x 158,67€ = 1 903,99€

Zaplatené poistné:           -  12 x   86,04€ = 1 032,48€

 

Dlžné poistné:                             72,63€ =    871,51€ 

 

 

(za mesiac) (za celý rok 2008)

 

Dlžné poistné dostane podnikateľ na úhradu spravidla v 4 budúcich kvartálnych splátkach.

 

Poistné na ďalší rok sa nezvyšuje. Prvé tri roky, ako už bolo uvedené, sa poistné platí z min. vymeriavacieho základu. Ak podnikateľ podá daňové priznanie až v štvrtom roku svojho podnikania napr. až v roku 2011 za rok 2010, tento príjem je smerodajný pre vymeriavací základ až v roku 2013.

 

Príklad 2:

Podnikateľ si otvoril živnosť v júli 2008. To znamená, že živnosť prevádzkoval len 6 mesiacov. Jeho čistý zisk bol 5 100,00€+zaplatené poistné za 6 mesiacov 850,00eur. Podal daňové priznanie (aj keď nemusel). Z SVA mu prišla výzva na dorovnanie poistného vo výške 435,75€. Ako k tomu došlo, keď zarobil v roku 2008 takú nízku sumu? Aj z tejto nízkej sumy mu ale vyšiel podstatne vyšší mesačný vymeriavací základ, pretože čistý zisk sa delí počtom mesiacov, počas ktorých platil povinné poistenie:

 

5 100,00+850,00 : 6 = 991,66€ - mesačný vymeriavací základ.

 

V podstate je to isté ako v prvom príklade, len o polovicu nižší zisk a o polovicu nižší nedoplatok,pretože vymeriavací základ je rovnaký ako v prvom prípade.To znamená, že takisto dôjde k doplateniu poistného v penzijnom poistení, ale len za obdobie 6 mesiacov.

 

Príklad 3:

Takisto podnikateľ, ktorý si otvoril živnosť v októbri 2008, dosiahol zisk 5 100,00€ a podal daňové priznanie, musí doplatiť v poistnom sumu vo výške 625,86€.

 

5 100,00+425,00 : 3 mesiace = 1 871,66(VZ) = 294,66€ (16% z VZ) - mesačné poistné

 

Mal zaplatiť:    3 x  294,66 = 883,98

Zaplatil:       -   3 x   86,04 = 258,12

 

Dlžné poistné:                      625,86

 

Ako už bolo spomenuté, na výšku vymeriavacieho základu nemá vplyv len výška príjmu, ale aj počet mesiacov, počas ktorých musí podnikateľ platiť povinné soc. poistenie.

 

V prípade, že podnikateľ odvádza jeden rok vysoké odvody z vysokého vymeriavacieho základu a v  nasledujúcom roku je jeho zisk podstatne nižší ako aj vymeriavací základ, dochádza k preplatku, ktorý bude podnikateľovi vyplatený.

 

Ak podnikateľ počas prvých troch rokov 2008-2010 nepodal daňové priznanie, môže očakávať výzvu z finančného úradu na podanie daňového priznania kvôli určeniu vymeriavacieho základu soc. poisťovňou pre rok 2011. V tomto prípade musí samozrejme doplatiť rozdiel v poistnom na penzijné poistenie za uvedený rok(2008 príp. 2008-2010).

 

V prípade, že podnikateľ nepodal daňové priznanie počas prvých troch rokov svojej podnikateľskej činnosti a koncom 3. roka zruší svoju živnosť, nedochádza zvyčajne ku žiadnemu doplateniu na poistnom v penzijnom poistení, pretože soc.poisťovňa už nemá dôvod vypočítavať vymeriavací základ na 4. rok, keďže bolo ukončené povinné poistenie.