...................

11.08.2011 16:53
  • Doplnkové pripoistenie v prípade choroby (Zusatzversicherung)
  • Doplnkové poistenie v  nezamestnanosti pre samostatne zárobkovo činné osoby (Arbeitslosenversicherung für Selbsständige)

Doplnkové pripoistenie v prípade choroby (Zusatzversicherung in der Krankenversicherung)

Toto pripoistenie je určené pre všetky zárobkovo činné osoby, ktoré sú zaradené v systéme zdravotného poistenia podľa GSVG (Gewerbliche Sozialversicherung) alebo FSVG(dobrovoľný platca zdravotného poistenia). Pripoistenie nie je možné po dovŕšení 60 roku života.

 

Začiatok poistenia

Poistenie nadobúda účinnosť ku prvému dňu nasledujúceho mesiaca po doručení prihlášky do Soc. poisťovne.

 

Ukončenie poistenia

  1. s ukončením povinného sociálneho poistenia(ukončenie živnosti)
  2. odhlásením s tohto poistenia (končí posledným kalendárnym dňom v mesiaci)
  3. vylúčením zo strany SVA v prípade meškajúcich platieb po troch po sebe nasledujúcich mesiacoch.

Dávky

Nárok na dávky z pripoistenia vznikne až po 6 mesiacoch od vzniku pripoistenia. Čakacia doba neplatí v prípade pracovného úrazu. Dávky sa vzťahujú na pracovnú neschopnosť v prípade choroby (Krankengeld), úrazu, pri pobyte v nemocnici (Taggeld), a aj v čase pobytu v nejakom rehabilitačnom príp. doliečovacom zariadení (Taggeld).

Výška mesačného poistného je 2,5% z aktuálneho vymeriavacieho základu poistenca t.j. 13,44€ mesačne pre opatrovateľov s minimálnym vymeriavacím základom (537,78€). Zmenou výšky vymeriavacieho základu sa mení aj výška poistného.

V prípade pozastavenia alebo zrušenia živnosti končí aj povinné sociálne poistenie a takisto aj pripoistenie.  Ak je živnosť znova aktivovaná, je potrebné nanovo padať žiadosť o pripoistenie.

 

Výška dávok

Výška dávok sa vyrátava z vymeriavacieho základu.

Vymeriavací základ : 30 dní x 60% - Krankengeld = 10,76€ denne – v čase choroby

Vymeriavací základ : 30 dní x 80% - Taggeld        = 14,34€ denne – pobyt v nemocnici, REHA, doliečovacie zariadenie

 

Dávky sa vyplácajú od štvrtého dňa pracovnej neschopnosti a maximálne po dobu 26 týždňov.

Pracovná neschopnosť musí byť nahlásená do 7 dní po vzniku pracovnej neschopnosti príslušnej soc. poisťovni. Po prekročení lehoty, budú dávky vyplácané až od nahlásenia pracovnej neschopnosti a nie od začiatku prac. neschopnosti(od 4 dňa). Pracovná neschopnosť musí byť dokladovaná lekárskou správou.

Pri pretrvávajúcej prac. neschopnosti musí byť poisťovni predložená lekárska správa každých 14 Dní. Po pobyte v nemocnici alebo REHA príp. doliečovacom zariadení a pri pretrvávajúcej prac. neschopnosti musí byť dokladovaná lekárska správa každých 7 dní.

SVA je potrebné predložiť  potvrdenie o chorobe-KRANKENMELDUNG, ktoré bolo potvrdené slovenským lekárom a to do 7 dní, ako už bolo spomenuté. Potvrdenie-Krankenmeldung je potrebné predložiť v nemčine. Tí, ktorý dostatočne neovládajú NJ, tu majú pre porovnanie formulár aj v slovenčine.

Potvrdenie je možné doručiť do SVA osobne, faxom, poštou alebo je ho možné doručiť prostredníctvom vašej zdravotnej poisťovne na Slovensku. V každom prípade treba dbať o to,a to hlavne pri ceste poštou, aby bola dodržaná 7 dňová lehota. Ak nebude 7-dňová lehota dodržaná, SVA prizná dávky až odo dňa príchodu oznámenia o chorobe.

 

Daňové informácie:

Poistné je možné zahrnúť do mimoriadnych výdavkov. Nemocenské dávky podliehajú zdaneniu

 

Doplnkové poistenie v nezamestnanosti (Arbeitslosenversicherung für Selbständige)

Tento model bol zavedený ešte len 1.1.2009. Poistiť sa môžu všetky samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sú zahrnuté do  povinného penzijného poistenia podľa GSVG a tým zlepšiť svoju sociálnu ochranu. Ide o pravé poistenie v nezamestnanosti, ktorým sa môže získať nárok na všetky plnenia z poistenia v nezamestnanosti  (dávka  v  nezamestnanosti,  pomoc  v  hmotnej  núdzi a pod.). Poistné na poistenie v nezamestnanosti vyberá SVA. Dávky sú vyplácané príslušnym rakúskym úradom práce (AMS) [Arbeitsmarktservice].

Samostatne zárobkové osoby, ktoré mali otvorenú živnosť už pred 1.1.2009  a majú záujem o toto poistenie, sa musia poistiť do 31.12.2009. V prípade otvorenia živnosti po 1.1.2009 sa musí záujemca o toto poistenie poistiť do 6 mesiacov od prihlásenia živnosti. Podľa času prihlásenia začína poistenie buď od začiatku povinného penzijného poistenia( v prípade prihlásenia v priebehu prvých 3 mesiacov po ohlásení živnosti) alebo od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po prihlásení.

V prípade, že sa SZČO osoba neprihlási k uvedenému poisteniu v stanovených lehotách, má ďalšiu možnosť poistiť sa v prípade nezamestnanosti až po 8,16,24..... rokoch a to v priebehu 6 mesiacov po uplynutí týchto lehôt.

 

Poistné

Výška poistného sa vypočítava z maximálneho vymeriavacieho základu pre penzijné poistenie čo je pre rok 2009 suma 4.690,00€. Sú určené 3 stupne vymeriavacieho základu. Je to 6% z:

  • 1. Stupeň -  z  ¼ vymeriavacieho základu =    70,35€ (mesačné poistné)
  • 2. Stupeň -  z  ½ vymeriavacieho základu =  140,70€ (mesačné poistné)
  • 3. Stupeň -  z  ¾ vymeriavacieho základu =  211,05€ (mesačné poistné)
 

Dávky

Výška dávok v nezamestnanosti v rámci dobrovoľného poistenia sa odvíja od výšky poistného t.j. výšky vymeriavacieho základu, ktorý si vyberie poistenec.

 

mesačné poistné                        mesačné dávky                  (platné pre rok 2009)

1. Stupeň                         70,35€                                 566,40€                           (VZ – 1.172,50€)

2. Stupeň                       140,70€                                 910,80€                            (VZ – 2.345,00€)

3. Stupeň                       211,05€                              1.251,60€                             (VZ – 3.517,50€)

 

!!!  Tie to sumy slúžia výlučne pre dávky v nezamestnanosti, ktorej predchádzalo dobrovoľné poistenie v rámci samostatnej zárobkovej činnosti, ak tejto činnosti nepredchádzalo žiadne povinné poistenie v rámci závislej zárobkovej činnosti.

 

V prípade, že bol poistenec zaradený v minulosti do povinného poistenia v nezamestnanosti v rámci závislej zárobkovej činnosti(ako zamestnanec), toto poistné obdobie sa zohľadňuje pri výpočte výšky dávok v nezamestnanosti.

 

Vymeriavací základ pre výšku poistného nemá nič spoločné s vymeriavacím základom pre dávky v nezamestnanosti.

 

podmienka na vznik naroku na poberanie davok:

  • prvej žiadosti o dávky v nezamestnanosti musí predchádzať  56 týždňov poistenia za posledných     24 mesiacov pred uplatnením si nároku na dávky
  • pri opätovnej žiadosti o dávky stačí 28 týždňov  poistenia za posledných 12 mesiacov

Dávky v nezamestnanosti sa poberajú zasadne po dobu 20 týždňov. Pri splnení určitých podmienok je možné túto dobu predlžiť.

Ukončenie poistenia je možné až po 8 rokoch. Poistenie sa končí aj s ukončením povinného penzijného poistenia t.j ukončením samostatnej zárobkovej činnosti – zrušením živnosti.