Rodičovský príspevok-Kinderbetreuungsgeld

12.08.2011 08:33

Nárok na poberanie rodičovského príspevku v Rakúsku upravuje zákon o rodičovskom príspevku - Kinderbetreuungsgeldgesetz(KBGG)

Nárok na rodičovský príspevok

Nárok na rodičovský príspevok majú rodičia detí (adoptívny rodičia, rodičia detí ,ktoré sú im zverené  do opatery) pokiaľ:

  1. má dieťa nárok na rodinné prídavky v Rakúsku / príp. Differenzzahlung
  2. rodič býva s dieťaťom v spoločnej domácnosti / spoločná domácnosť sa musí dokladovať potvrdením o trvalom pobyte rodiča a dieťaťa.
  3. príjem  rodiča poberajúceho rodičovský príspevok nepresiahne sumu vo výške 16 200 Eur, alebo 60% z príjmov dosiahnutých v roku pred poberaním rodičovského príspevku/platné od 1.1.2010 - zvýhodnenie pre lepšie zarabajúcich pred poberaním rod. príspevku.
  4. stredisko životných záujmov rodiča a dieťaťa je v niektorej zo spolkových krajín Rakúska/ ak vznikne nárok na rodinné prídavky v Rakúsku a rodič dieťaťa a dieťa majú bydlisko v niektorej z krajín ES, vznikne nárok na Differrenzzahlung rodičovského príspevku
  5. rodič a dieťa majú právo na pobyt v Rakúsku podľa §8 a §9 zákona o prisťahovalectve  -Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes (NAG)
  • Od 1.1.2010 je zrušené obmedzenie príjmu pre druhého z rodičov
  • Súčasné poberanie rodičovského príspevku oboma rodičmi je vylúčené
  • Prednostné právo na rodičovský príspevok ma rodič, ktorý sa stará o dieťa v prevažnej miere.

 

Výška rodičovského príspevku:

Rodičovský príspevok je vo výške 14,53eur denne.

V prípade, že nie sú dokladované predpôrodné kontroly matky a dieťaťa - Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen, rodičovský príspevok sa od 25. mesiaca veku dieťaťa znižuje na sumu 7,27eur denne

 

Viacdetný pôrod

Pri viacdetnom pôrode sa príspevok na druhé a každé ďalšie dieťa zvyšuje o 50% základného príspevku. Pri vzniku nového nároku na rodičovský príspevok(narodenie ďalšieho dieťaťa) zostáva príspevok na druhé a ďalšie dieťa po viacdetnom pôrode zachovaný až do zaniknutia nároku na rodičovský príspevok t.z do 36., 24., 18., alebo do 14 mesiaca života dieťaťa, podľa výberu varianty rodičovského príspevku

 

Začiatok poberania rod. príspevku

Rod. príspevok sa priznáva na základe žiadosti a to najskôr odo dňa narodenia dieťaťa.

V prípade, že je žiadosť podaná neskôr, priznáva sa nárok na rod. príspevok so spätnou platnosťou a to najviac 6 mesiacov pozadu - výnimky sú vylúčené.

 

Dĺžka poberania rod. príspevku

Rod. príspevok je možné poberať najviac do 36. mesiaca veku dieťaťa.

V prípade poberania príspevku len jedným s rodičov, je dĺžka poberania 30. mesiacov. V prípade uplatnenia si nároku druhým s rodičov po 30.mesiaci veku dieťaťa, predlžuje sa poberanie príspevku do 36. Mesiaca veku dieťaťa.

Rod. príspevok je môžu poberať obaja rodičia. Zmena  z jedného rodiča na druhého je možná 2-krát.

V prípade nepredvídateľnej , alebo tragickej udalosti( smrť druhého rodiča, pobyt druhého  rodiča v opatrovateľskom,  alebo liečebnom ústave, v prípade domáceho násilia, pobyte druhého  rodiča v ústave na výkon trestu, samo živiteľka dieťaťa s minimálnym príjmov, ak napriek súd. rozhodnutiu nedostáva výživné na dieťa) je možné predlženie doby poberania príspevku o dva mesiace, aj v prípade ak ho poberá iba jeden z rodičov.

Nárok na poberanie rod. príspevku končí najneskôr v deň narodenia  ďalšieho dieťaťa, na ktoré vzniká nárok na rodičovský príspevok/ nie je možné poberať rod. príspevok na dve a viac detí.

 

Príklad: V prípade, že sa počas poberania rod. príspevku na jedno dieťa narodí ďalšie dieťa, rodičovský príspevok na prvé dieťa sa pozastavuje a začína sa vyplácať na druhé dieťa, podľa novo zvolenej varianty.

 

Varianty poberania rod. príspevku:

 

Základná varianta 30 plus 6

ýška príspevku

14,53 Eur denne (ca. 436 Eur mesačne)

- mesačná výška príspevku sa mení podľa počtu dní v mesiaci

Doba poberania príspevku

V prípade poberania príspevku jedným rodičom je doba poberania príspevku 30 mesiacov.  Ak si uplatní nárok aj druhý z rodičov, doba poberanie príspevku je max. 36 mesiacov .

V prípade nepredloženia povinných prehliadok matky a dieťaťa( Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen) je výška príspevku od 25 mesiaca veku dieťaťa 7,27 Eur denne.

 

Zrýchlené Varianty

Varianta 20 plus 4

Výška príspevku

20,80 Eur denne (ca. 624 Eur mesačne)

Doba poberania príspevku

V prípade poberania príspevku jedným rodičom je doba poberania príspevku 20 mesiacov.  Ak si uplatní nárok aj druhý z rodičov, doba poberanie príspevku je max. 24 mesiacov .

V prípade nepredloženia povinných prehliadok matky a dieťaťa( Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen) je výška príspevku od 17 mesiaca veku dieťaťa 10,40 Eur denne.

 

 

Varianta 15 plus 3

Výška príspevku

26,60 Eur denne (ca. 800 Eur mesačne)

Doba poberania príspevku

V prípade poberania príspevku jedným rodičom je doba poberania príspevku 15 mesiacov.  Ak si uplatní nárok aj druhý z rodičov, doba poberanie príspevku je max. 18 mesiacov .

V prípade nepredloženia povinných prehliadok matky a dieťaťa( Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen) je výška príspevku od 13 mesiaca veku dieťaťa 13,30 Eur denne.

 

 

Nové:  Varianta 12 plus 2 – platné od 1.1.2010

Výška príspevku

33 Eur denne (ca. 1.000 Eur mesačne

Doba poberania príspevku

V prípade poberania príspevku jedným rodičom je doba poberania príspevku 12 mesiacov.  Ak si uplatní nárok aj druhý z rodičov, doba poberanie príspevku je max. 14 mesiacov.

V prípade nepredloženia povinných prehliadok matky a dieťaťa( Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen) je výška príspevku od 10 mesiaca veku dieťaťa 16,50 Eur denne.

 

Nové:  V závislosti od príjmu – platné od 1.1.2010

Varianta 12 plus 2

Výška príspevku

80% príjmov rok pre dosiahnutých za posledný rok pre pôrodom,
maximálne 66 Eur denne (ca. 2.000 Eur mesačne).  Výšku vypočítava príslušná pobočka Sociálne poisťovne

80%  z výšky dávky v materstve(Wochengeld)

Doba poberania príspevku a vznik nároku

V prípade poberania príspevku jedným rodičom je doba poberania príspevku 12 mesiacov.  Ak si uplatní nárok aj druhý z rodičov, doba poberanie príspevku je max. 14 mesiacov.

Žiadateľ o túto variantu musí byť pred podaním žiadosti min. 6 mesiacov zamestnaný príp. vykonával živnostenskú činnosť.

Poberateľ rod. príspevku nesmie mať  príjmy  presahujúce sumu 5 800,00Eur ročne.  Do tohto príjmu sa rátajú aj všetky príspevky, ktorá sú zvyčajne oslobodené od zdanenia

 

Pozastavenie rod. príspevku

Rodičovský príspevok  je pozastavený počas poberania dávky v materstve – Wochengeld a to do výšky dávky v materstve.

Je pozastavený aj v prípade nároku na podobné dávky v inom štáte ES (napr. na Slovensku) a to do výšky príspevku v danom štáte. (Nárok na Differenzzahlung).

 

Pred- a popôrodné vyšetrenia matky a dieťaťa - Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen:

V prípade plného poberania rodičovského príspevku je potrebné dokladovať povinné pred- a popôrodné vyšetrenia matky a dieťaťa. Predpísaných je povinných 5 predpôrodných vyšetrení a 5 vyšetrení dieťaťa po narodení. V prípade nepredloženia potrebných vyšetrení, sa kráti rodičovský príspevok od určitého mesiaca podľa druhu vybranej varianty. Jednotlivé krátenia sú uvedené v tabuľkách hore.

5 popôrodných  vyšetrení musí byť predložených do určitého veku dieťaťa a to:

Podľa Varianty 1: najneskôr do 18. mesiaca veku dieťaťa

Varianta 2-3:  4 vyšetrenia dieťaťa  musia byť vykonané do 10 mesiaca veku dieťaťa

Vyšetrenie matky a dieťaťa je možné vykonať aj u slovenského lekára. Podľa Nariadenia európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 musí príslušná soc. poisťovňa  v príslušnom štáte uznať platnosť potvrdení  vydaných iným členským štátom.

 

Príslušnosť a ďalšie ustanovenia

Príslušnou inštitúciou na priznanie a vyplácanie rod. príspevku je príslušná pobočka sociálnej poisťovne v Rakúsku.

O rodičovský príspevok je potrebné požiadať, nevypláca sa automaticky. Vypláca sa stále mesiac pozadu.

Výber varianty je možný iba pri podaní žiadosti. Neskoršia zmena varianty nie je možná.

Sociálna poisťovňa je povinná informovať žiadateľa o priznaní nároku na rod. príspevok, alebo o zamietnutí príspevku.

 

Quelle: https://www.opatrovanie-rakusko.sk/opatrovanie-rakusko/19-Rodinne-pridavky-a-ine-davky/9-Davka-v-materstve-Wochengeld